วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำสั่งในภาษาปาสคาล

คำสั่งภาษาปาสคาล

             มีมากมายหลายคำสั่ง ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะคำสั่งพื้นฐานของภาษาปาสคาล

            1.  คำสั่งลบหน้าจอ

              2.  คำสั่งแสดงผล

              3.  คำสั่งรับข้อมูล

           4.  คำสั่งควบคุมการทำงานให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
                  4.1  คำสั่ง  If-then-else
                  4.2  คำสั่ง  Case
                  5.2 คำสั่ง Repeat-Until                 

คำสั่ง  Read  และ  ReadLn

เป็นคำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์แล้วเก็บข้อมูลไว้ที่ตัวแปร

            รูปแบบ

                          Read  (ชื่อตัวแปร1);
                          ReadLn
  (ชื่อตัวแปร2);
             ตัวแปรที่ใช้จะต้องมีการประกาศให้สอดคล้องกับชนิดข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 

            รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ

                          

ตัวอย่าง  โปรแกรม  Ex3


Program  Ex3;
Uses
  Crt;
Var
  name,add : String;
Begin
          CLRSCR;          Write(‘Enter your school : ’);          ReadLn(name);          Write(‘Enter your  address : ’);          ReadLn(add);
          WriteLn;
          WriteLn(name, ‘
  live  at  ’,add);
End.
           5.  คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ
                  5.1 คำสั่ง

                  5.3 คำสั่ง For-Do
          6.  ฟังก์ชัน While-Do
 

คำสั่ง  CLRSCR

          เป็นคำสั่งที่ใช้ลบหน้าจอ
        รูปแบบ            

                  Clrscr;

คำสั่ง  Write  และ  WriteLn

เป็นคำสั่งที่นำข้อมูลที่เป็นข้อความและตัวเลขแสดงผลทางจอภาพ

          รูปแบบ

                   Write (‘String’);
                   WriteLn (‘String’);

         String  หมายถึง  ข้อความที่ต้องการแสดงผลทางจอภาพโดยไม่ผ่านตัวแปร  ต้องมีเครื่องหมาย ปิดหน้าและท้ายประโยคเสมอ

         รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่งแสดงผลทางจอภาพ

                   

ตัวอย่าง  โปรแกรม  EX2


Program  Ex2;
Uses
  Crt;
Begin
          CLRSCR;          Write(‘I  ’);          Write(‘am  ’ );          Write(‘a  ’);          WriteLn(‘computer’);
End.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น