บทที่ 3 คำสั่งในภาษาปาสคาล

คำสั่งภาษาปาสคาล

             มีมากมายหลายคำสั่ง ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะคำสั่งพื้นฐานของภาษาปาสคาล

            1.  คำสั่งลบหน้าจอ


              2.  คำสั่งแสดงผล


              3.  คำสั่งรับข้อมูล

           4.  คำสั่งควบคุมการทำงานให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
                  4.1  คำสั่ง  If-then-else
                  4.2  คำสั่ง  Case
                  5.2 คำสั่ง Repeat-Until                 


คำสั่ง  Read  และ  ReadLn

เป็นคำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์แล้วเก็บข้อมูลไว้ที่ตัวแปร

            รูปแบบ

                          Read  (ชื่อตัวแปร1);
                          ReadLn  (ชื่อตัวแปร2);
             ตัวแปรที่ใช้จะต้องมีการประกาศให้สอดคล้องกับชนิดข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 

            รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ

                          

ตัวอย่าง  โปรแกรม  Ex3Program  Ex3;
Uses  Crt;
Var  name,add : String;
Begin          CLRSCR;          Write(‘Enter your school : ’);          ReadLn(name);          Write(‘Enter your  address : ’);          ReadLn(add);
          WriteLn;
          WriteLn(name, ‘  live  at  ’,add);
End.
 


          5.  คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ
                  5.1 คำสั่ง

                  5.3 คำสั่ง For-Do
          6.  ฟังก์ชัน While-Do
 

คำสั่ง  CLRSCR

          เป็นคำสั่งที่ใช้ลบหน้าจอ
        รูปแบบ            


                  Clrscr;

คำสั่ง  Write  และ  WriteLn

เป็นคำสั่งที่นำข้อมูลที่เป็นข้อความและตัวเลขแสดงผลทางจอภาพ

          รูปแบบ

                   Write (‘String’);
                   WriteLn (‘String’);

         String  หมายถึง  ข้อความที่ต้องการแสดงผลทางจอภาพโดยไม่ผ่านตัวแปร  ต้องมีเครื่องหมาย ปิดหน้าและท้ายประโยคเสมอ

         รูปผังงาน (Flow Chart) คำสั่งแสดงผลทางจอภาพ

                   

ตัวอย่าง  โปรแกรม  EX2


Program  Ex2;
Uses
  Crt;
Begin
          CLRSCR;          Write(‘I  ’);          Write(‘am  ’ );          Write(‘a  ’);          WriteLn(‘computer’);
End.


ก.จงเลือกข้อที่เห็นว่าถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว

1.ข้อใดกำหนดค่าตัวแปรได้อย่างถูกต้อง
 1. No = 0
 2. No : = 1
 3. No = : 2
 4. No : 3
2.ข้อใดเป็นการกำหนดค่าตัวแปรแบบข้อความ
 1. Total : = '12332'
 2. Total : = 1234
 3. Total : = 12/22
 4. Total := 'Total' + 2
3.จากคำตอบในข้อ 2 ข้อใดเป็นการคำนวณ
 1. Total : = '12332'
 2. Total : = 1234
 3. Total : = 12/22
 4. Total := 'Total' + 2
4.ข้อใดถุกต้องเกี่ยวกับคำสั่ง empty
 1. การปฏิบัติการบางอย่างจะทำหรือไม่ทำก็ไม่ผิดหลักการ
 2. การปฏิบัติต้องครบสมบูรณ์ทุกขั้นตอน
 3. รูปแบบตายตัว
 4. ต้องใส่เครื่องหมาย ; หลังคำสั่ง End เสมอ
5.ข้อคือการปฏิการตามคำสั่ง Goto
 1. ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วปฏิบัติการ
 2. ปฏิการแล้วตรวจสอบเงื่อนไข
 3. กำหนดค่าให่กับ Label
 4. ปฏิบัติการโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไข
6.ข้อใดกำหนดค่า Label ได้ถูกต้อง
 1. Label : 20 ;
 2. Label : = 20 ;
 3. Label 20 ;
 4. Label = 20 ;
7.ข้อถุกต้องเกี่ยวการใช้คำสั่ง GOTO
 1. ใช้ข้ามการทำงานไปด้านบนโปรแกรม
 2. ใช้ข้ามการทำงานไปด้านล่างของโปรแกรม
 3. ข้ามการทำงานไปยังบล๊อกอื่น
 4. ข้ามการทำงานไปยังโปรแกรมอื่น
8.ข้อใดเป็นลักษณะของคำสั่ง compound
 1. ขึ้นต้นด้วยBegin ลงท้ายด้วย End .
 2. ขึ้นต้นด้วยBegin ลงท้ายด้วย End
 3. ขึ้นต้นด้วยBegin ลงท้ายด้วย End ;
 4. เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดเงื่อนไขการทำงาน
9.ข้อใดเป็นคำสั่งที่จัดอยู่ในประเภทของคำสั่ง repetition
 1. If...then...else
 2. case
 3. While...do..
 4. If..then...
10.ข้อใดเป็นคำสังที่จัดอยู่ในประเภทคำสั่ง condition
 1. While...do
 2. Repeat..Until..
 3. For
 4. If..then...else

เฉลยท้ายบทที่ 3

 1. 2
 2. 1
 3. 2
 4. 2
 5. 4
 6. 3
 7. 2
 8. 3
 9. 3
 10. 4